Tom?? Klus


Muzikant, kter? si um? s?m napsat chytlavou melodii, poutav? text a v?slednou p?se? dok??e tak? osobit? interpretovat, to je v dne?n? dob? tak?ka ohro?en? druh. O to v?t?? ud?lost? je, kdy? se n?kdo takov? na na?? sc?n? objev?. V?echny v??e uveden? - a je?t? mnoh? dal?? - p?ednosti v sob? spojuje talentovan? p?sni?k?? Tom?? Klus. D?ky rodi??m, velk?m hudebn?m nad?enc?m, vyr?stal v prost?ed? festival? a koncert?. Dodnes tak? mezi sv? nejv?t?? obl?bence ?ad? Jarom?ra Nohavicu ?i kapelu M??ga & ??orp. Ve sv? tvorb? navazuje na ?eskou p?sni?k??skou tradici, kterou obohacuje o modern? p??stup, mladistvou lehkost, nadhled a vtip. P?itom je?t? ned?vno se jeho jm?no objevovalo p?edev??m ve spojitosti se sportem. V roce 2002 si dokonce jako ?len v?t?zn?ho dru?stva odvezl zlatou medaili z dorosteneck?ho mistrovstv? Evropy v modern?m p?tiboji. Kv?li sportu tak? v brzk?m v?ku vym?nil rodn? T?inec za Prahu, kde ho v?ak brzy za?al v?bit sv?t um?n?. „Bylo mi patn?ct ?estn?ct a najednou jsem byl od??znutej od cel?ho sv?ho dosavadn?ho ?ivota. Pot?eboval jsem v?echen ten stesk a tr?pen? ze sebe n?jak dostat. Prav? tehdy jsem se za?al ??m dal ?ast?ji obracet ke kyta?e. P?sni?ky jsem si doma skl?dal u? p?edt?m, ale a? tehdy se ve m? objevila touha prezentovat je taky ve?ejn?,“ vypr?v? dnes Tom?? o nelehk?ch za??tc?ch v na?? metropoli. Prvn? p??le?itost zahr?t si ?iv? z?skal v baru jednoho sv?ho kamar?da. „Zpo??tku jsem vytv??el takovou ?ivou hudebn? kulisu p?i ob?dech a ve?e??m,“ vyp...

Related Artist

Top Tracks

comments powered by Disqus

© 2015 - 2019 YouMusic by YouProject